Tolk

Rett til tolk

Alle forvaltningsorganer har en alminnelig veilednings- og informasjonsplikt innenfor sitt saksområde.

En innbygger har således en rett til å benytte tolk der dette er nødvendig for å kunne få kommunale tjenester.

Når det er behov for tolk i kontakt med Arendal kommune er det den enkelte tjeneste/enhet som bestiller tolk.

Tolketjeneste

Arendal kommune inngikk i april 2013 en to-årig avtale med opsjon om forlengelse med  Hero Tolk som leverandør av tolketjenester. Hero Tolk skal benyttes ved bestilling av tolk i kommunen. Hero Tolk tar ikke oppdrag for privatpersoner.

Det er Enhet for Informasjon og service som har det faglige ansvaret for bruk av tolk i kommunen. Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.

Kontakt

Sentralbord: 37 01 30 00

postmottak@arendal.kommune.no